Compliance

Compliance je živou súčasťou našej kultúry.

Dodržiavanie predpisov znamená dodržiavanie pravidiel a konanie primeraným spôsobom v našej každodennej činnosti. Naším cieľom je vytvárať prostredie, v ktorom sa všetci zamestnanci správajú eticky pri svojej každodennej práci. Posilňuje aj našu firemnú kultúru a pomáha našej spoločnosti, aby bola uznávaná ako dôveryhodný partner.

ETICKÝ KÓDEX

Etický kódex je pre nás mimoriadne dôležitý. Poskytuje nám rámec pre správanie, ktoré je právne prijateľné a má vysokú úroveň integrity v našej každodennej práci.

ETICKÝ KÓDEX PRE DODÁVATEĽOV

Deutsche Telekom od svojich dodávateľov očakáva, že budú dodržiavať naše záväzky a zásady.

OZNAMOVANIE PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI

Whistleblowing alebo oznamovanie protispoločenskej činnosti sa považuje za efektívny nástroj, ako odhaľovať neetické či protiprávne konanie vo vnútri súkromnej alebo verejnej organizácie.