Vzdelávanie

Našim cieľom je podpora kvalitného vzdelávania žiakov, učiteľov a širokej verejnosti v digitálnych zručnostiach 21. storočia.

Projekty v oblasti vzdelávania

 

Partneri

Grantový program
Škola budúcnosti

Primárnym zámerom grantového programu Škola budúcnosti je podporiť základné školy alebo občianske združenia, ktoré chcú v rámci svojho pôsobenia v komunite byť viac ako len škola. Cieľom programu je umožniť im preberať nové trendy, skúšať nové prístupy, inovácie a kreatívne sa postaviť k vyučovaniu. V školskom roku 2021/2022 Karpatská nadácia podporila 10 projektov finalnou sumou 20 000 eur. Inovatívne projekty sa sústredili na prírodné vedy, predstavenie robotiky a 3D modelovania, rozvoj kognitívnych a sociálnych zručností žiakov. Do projektov sa zapojilo 262 dobrovoľníkov a celkovo sa projektov zúčastnilo 1 329 ľudí. Zrealizovalo sa 171 aktivít, z ktorých malo úžitok 1 564 ľudí. Tieto čísla sú jasným dôkazom úspešnosti grantového programu Škola budúcnosti.

Grantový program
Učiteľ budúcnosti

Program podporuje projekty učiteľov a učiteliek z východného Slovenska s inovatívnym a netradičným prístupom k vyučovaniu. Učitelia obohacujú vyučovací proces o inovácie, kreativitu a zážitkové formy učenia. V školskom roku 2021/2022 podporila Karpatská nadácia 9 projektov, ktoré sa sústredili na zlepšenie komunikačných a sociálnych zručností žiakov, poukázali na dôležitosť ochrany životného prostredia a prepojili teoretické vedomosti s praxou cez zážitkové učenie. Do projektov sa zapojilo 465 dobrovoľníkov a celkovo sa projektov zúčastnilo 1 061 ľudí. V rámci týchto 9 projektov bolo zrealizovaných 125 aktivít, ktorých sa zúčastnilo 1 164 ľudí.

Projekty zastrešené grantovými projektami sú veľmi úspešné nakoľko žiaci dosahujú lepšie študijné výsledky, rovnako tak trávia svoj voľný čas tvorivo a zmysluplne s ohľadom na vytváranie lepšej spoločnosti, v ktorej žijú. 

Skills for Success - From University to Workplace

Spolupracujeme na rôznych projektoch v rámci regiónu a inštitúcií. Jedným z nich je program „Skills for Success - From University to Workplace”. Tento program poskytujú spoločnosti združené v rámci Business Service Center Forum a pod záštitou Americkej obchodnej komory na Slovensku pre študentov vysokých škôl. 

V roku 2022 sme zabezpečili 2 zo 6 poskytnutých modulov v letnom semestri pre študentov UPJŠ a v zimnom semestri pre študentov UPJŠ a FEI TUKE. Aktívne sme podporili program „Train the Trainer (Školenie školiteľov)“ – akreditovaný program s učebnými osnovami mäkkých zručností (tzv. Soft Skills) zameraný na učiteľov vysokých a stredných škôl. 

Prázdny

T for Senior

Cieľom projektu je naučiť seniorov základy práce s počítačom, MS Windows a zoznámiť ich s online priestorom, jeho možnosťami, ale aj úskaliami – prostredníctvom hodín online bezpečnosti.

Projekt AjTy Senior vznikol v roku 2014 v spolupráci so SPŠ Elektrotechnickou v Košiciach. Kurz prebieha jeden až dvakrát ročne ako “letný” a “zimný” semester. Jeho trvanie je 10 vyučovacích hodín a to raz týždenne. Hodiny sú pripravované zamestnancami spoločnosti – dobrovoľníkmi, ktorí hodiny nielen vedú, ale zároveň pomáhajú seniorom s učebnou látkou. Na kurz je možné prihlásiť kohokoľvek, jedinou podmienkou je vek nad 63 rokov. Mnohí prihlásení seniori majú rodinu v zahraničí a preto je častokrát jediný spôsob na komunikáciu internet. Vďaka nadobudnutým zručnostiam počas kurzu AjTY Senior sa môžu s rodinou kontaktovať cez sociálne siete a využívať možnosti technológií naplno.

Od vzniku projektu sa podarilo vyškoliť približne 160 seniorov z regiónu. Napomohlo k tomu celkovo 60 dobrovoľníkov.

Program koordinátorov digitálnych kompetencií

Cieľom Programu koordinátorov digitálnych kompetencií je zlepšiť vzdelávanie v oblasti IT a pomôcť školám efektívne využívať digitálne technológie.

Digitální koordinátori/učitelia prinášajú následne do škôl nové poznatky získané aj od našich lektorov prostredníctvom zapojenia sa do Programu koordinátorov digitálnych kompetencií.

Program nadväzuje na vzdelávanie učiteľov informatiky na školách, kde majú zamestnanci DT ITSO SK úlohu odborných konzultantov.Učitelia sa hravou, interaktívnou formou učia základy Scrumu ako agilného spôsobu práce v tímoch, pričom využívajú Lego Mindstorms® Roboty ako nástroj na praktické pochopenie témy.

Ambíciou spoločnosti Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia je, aby na školách boli k Programu koordinátorov digitálnych kompetencií k dispozícii učitelia, ktorí budú mať potrebné know-how a budú podporovať žiakov pri posilňovaní digitálnych zručností a integrácie informačných technológií do ich života.

T Kids

Súčasťou Programu koordinátorov digitálnych zručností je aj komunita T Kids. T Kids tím tvoria nadšení dobrovoľníci z radov našich zamestnancov, ktorých vášňou je inšpirovať deti, prinášať im príležitosti naučiť sa niečo nové a popritom sa aj zabaviť.

T Kids pomáha deťom pripraviť sa na budúcu éru, v ktorej sú zmeny každodennou realitou s potrebou vedieť rýchlo reagovať na meniace sa podmienky. Naši zamestnanci vytvárajú jedinečné, interaktívne aktivity, pomocou ktorých povzbudzujú deti zážitkovou formou, aby zostali zvedavé a rástli, aby sa nebáli objavovať nové veci, skúšať inovatívne prístupy k štúdiu a dosahovaniu cieľov a využívali pritom nové IT technológie.

Deti sa učia o najnovších IT technológiách, o robotike, programovaní, ako aj o moderných agilných metodológiách, o dôležitosti tímovej spolupráce a vzájomnej komunikácie, o tvorivosti, empatii a popri tom si rozvíjajú svoje kritické a analytické myslenie. T KIDS získalo prvé miesto v súťaži Telekom Team Award 2021 v kategórii Stay Curious and Grow.