Účel spracúvania OÚ Právny základ spracúvania OÚ Kategórie dotknutých osôb
Koho sa spracúvanie OÚ týka?
Realizácie výberových konaní
DT SYSO je spoločným prevádzkovateľom
s DT ITTEL
čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia
čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia
uchádzači o zamestnanie 
Vedenie evidencie uchádzačov o zamestnanie
DT SYSO  je spoločným prevádzkovateľom
s DT ITTEL
čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia uchádzači o zamestnanie
Personálna a mzdová agenda čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia
čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia (Zákonník práce, zákon č. 311/2001 Z. z. v platnom a účinnom znení, Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších zmien, Zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v platnom a účinnom znení, Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v platnom a účinnom znení, Zákon č. 5/2004 Z .z. o službách zamestnanosti v platnom a účinnom znení, Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v platnom a účinnom znení, Zákon č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti, uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v platnom a účinnom znení, Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v platnom a účinnom znení, Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v platnom a účinnom znení, Zákon č. 314/2001 Z. z. Zákon o ochrane pred požiarmi v platnom a účinnom znení)
čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia                                                                             
uchádzači o zamestnanie
študenti duálneho vzdelávania a ich zákonní zástupcovia
zamestnanci Prevádzkovateľa

 
blízke a vyživované osoby zamestnanca Prevádzkovateľa 
bývalí zamestnanci Prevádzkovateľa
študenti stredných a vysokých škôl na odbornej praxi u Prevádzkovateľa
Odborná prax čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia (Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) v platnom a účinnom znení) študenti stredných a vysokých škôl na odbornej praxi u Prevádzkovateľa
Duálne vzdelávanie čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia (Zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave v platnom a účinnom znení)
čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia
študenti a zákonní zástupcovia študenta na duálnom vzdelávaní u Prevádzkovateľa
Benefity čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia
čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia                                                                            
zamestnanci Prevádzkovateľa
 Právna a korporátna agenda čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia (Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov; zákon č. 160/2015 Z.z.  v platnom a účinnom znení, Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky  v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky  zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok, Zákon NR SR č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon, Zákon NR SR č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok, Zákon SNR č. 71/1967 Správny poriadok, Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon NR SR č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon NR SR č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov, Zákon NR SR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení, - zákon č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon o ochrane osobných údajov a súvisiace právne predpisy v platnom znení,  Zákon NR SR č. 2/2017 ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR  č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, zákon č. 358/2015 Z. Z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene doplnení niektorých zákonov (Zákon o štátnej pomoci) a iné príslušné zákony, Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.)
                                                                                           
zamestnanci Prevádzkovateľa
zástupcovia/zamestnanci dodávateľov
zástupcovia/zamestnanci odberateľov
iní zmluvní partneri

fyzické osoby/živnostníci - účastníci zmluvy   
iné fyzické osoby, ktorých osobné údaje sa spracúvajú v dokumentácii Prevádzkovateľa
Obchodné vzťahy a súvisiaca zmluvná dokumentácia čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia
čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia (špecifický národný režim, Zákonník práce, zákona č. 311/2001 Z. z. v platnom a účinnom znení, Obchodný zákonník, zákon č. 513/1991 Zb. v platnom a účinnom znení)
čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia    
                                                                                              
fyzické osoby reprezentujúce potencionálnych dodávateľov účastných vo verejných obchodných súťažiach

 
fyzické osoby reprezentujúce dodávateľov, resp. osoby konajúce v ich mene a ich zamestnanci
fyzické osoby reprezentujúce odberateľov, resp. osoby konajúce v ich mene a ich zamestnanci
fyzické osoby/živnostníci - účastníci zmluvy   
obchodní sprostredkovatelia
zamestnanci Prevádzkovateľa
Audit a kontrola
čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia
čl. 6 ods. 1 písm c) Nariadenia
čl. 6 ods. 1 písm f) Nariadenia
zamestnanci Prevádzkovateľa
iné fyzické osoby, ktorých sa audit a kontrola týka
Ekonomicko-účtovná a daňová agenda čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia (zákon o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v platnom a účinnom znení, zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z.z. v platnom a účinnom znení, zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. v platnom a účinnom znení, zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní a poplatkov v platnom a účinnom znení (Daňový poriadok)  fyzické osoby reprezentujúce dodávateľov, resp. osoby konajúce v ich mene a ich zamestnanci
fyzické osoby reprezentujúce odberateľov, resp. osoby konajúce v ich mene a ich zamestnanci
zamestnanci Prevádzkovateľa

bývalí zamestnanci Prevádzkovateľa
Marketingové, analytické a PR účely
DT SYSO je spoločným prevádzkovateľom
s DT ITTEL
čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia
čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia
čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia                                             
fyzické osoby - účastníci podujatia
fyzické osoby - návštevníci webových stránok
fyzické osoby - účastníci súťaže
fyzické osoby - používatelia sociálnych sietí a kánala Youtube
zamestnanci Prevádzkovateľa
Ochrana majektu, osôb a iných práv Prevádzkovateľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia  fyzické osoby vstupujúce do priestorov Prevádzkovateľa
zamestnanci Prevádzkovateľa
IT infraštruktúra a IT bezpečnosť čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia
čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia (špecifický národný režim)
čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia
zamestnanci Prevádzkovateľa
zamestnanci zákazníkov
používatelia siete
Vývoj IT/NT systémov a softvérov vrátane ich vylepšovania, testovania a správy čl. 6 ods. 1 písm f) Nariadenia zamestnanci Prevádzkovateľa
zamestnanci zákazníkov
Ochrana utajovaných skutočností čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia (zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností v platnom a účinnom znení)                                                 zamestnanci Prevádzkovateľa 
blízke a vyživované osoby zamestnanca Prevádzkovateľa
 iné fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú nevyhnutné na vykonávanie bezpečnostných previerok
Ochrana osobných údajov Čl. 6. odst. 1 písm. c)  Nariadenia
(Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
zamestnanci Prevádzkovateľa
iné fyzické osoby uplatňujúce svoje práva ako dotknuté osoby
Whistleblowing a Compliance čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia (zákon 54/2019 Z. z.  o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti v platnom a účinnom znení)                                                  zamestnanci Prevádzkovateľa 
iné fyzické osoby uplatňujúce svoje práva
Mimoriadne situácie
čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia
(plnenie uznesení vlády a nariadení platných v čase mimoriadnej situácie)                                                
zamestnanci Prevádzkovateľa

iné fyzické osoby
Štatistické účely Všetky právne základy vyššie uvedených zlučiteľných účelov spracúvania osobných údajov (recitál 50 GDPR v spojitosti s čl. 89 GDPR) zamestnanci Prevádzkovateľa
bývalí zamestnanci Prevádzkovateľa
iné fyzické osoby
Archívne účely Všetky právne základy vyššie uvedených zlučiteľných účelov spracúvania osobných údajov (recitál 50 GDPR v spojitosti s čl. 89 GDPR), osobitne plnenie zákonných povinností  (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR) zamestnanci Prevádkovateľa 
bývalí zamestnanci Prevádzkovateľa
iné fyzické osoby
Poznámka:    
DT SYSO  Deutsche Telekom Systems Solutions Slovakia s.r.o.  
DT ITTEL Deutsche Telekom IT & Telecommunications Slovakia s.r.o.  
Nariadenie

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb
pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

 

 

Aktualizované dňa 1.2.2024