O štipendium môžete požiadať už len do 15. júla 2019

<Zadajte anotáciu>

Spoločnosť T-Systems Slovakia od začiatku svojho pôsobenia v Košiciach výrazne podporuje vzdelávanie, ktoré je kľúčové pre ďalší rozvoj regiónu východného Slovenska. Naša spoločnosť dlhodobo spolupracuje miestnymi strednými a vysokými školami. Štipendijný program T-Systems Slovakia je ďalším krokom k zvýšeniu kvality a pripravenosti študentov vysokých škôl v Košiciach.

Zámer programu
Podporovať talentovaných študentov v štúdiu na vysokých školách a univerzitách a zvýšiť ich odbornú pripravenosť a kľúčové kompetencie pre uplatnenie sa na medzinárodnom trhu práce v oblasti informačných  a komunikačných technológií.
Ponúkame možnosť rozvíjať sa aj v oblastiach ako sú: Big Data, Cloud, AI, SCRUM, Agile a iné.

Cieľová skupina
Študenti vysokých škôl a univerzít (denné štúdium 2. stupňa, max. do veku 26 rokov)

Forma podpory
4. ročník - 1460 € v dvoch splátkach
5. ročník – 2000 € v dvoch splátkach + bonus 1440 €

Kritériá na výber žiadateľov
O výbere študentov bude rozhodovať výberová komisia T-Systems Slovakia na základe nasledovných kritérií:

  • žiadateľ študuje jeden z vybraných technických odborov v súlade s podnikateľským zameraním T-Systems Slovakia,
  • žiadateľ má študijné výsledky minimálne 75 % (študijný prospech v každom akademickom roku prvého stupňa štúdia),
  • žiadateľ úspešné absolvuje osobný pohovor, na ktorý budú pozvaní žiadatelia, ktorí splnia vyššie uvedené kritériá,
  • žiadateľ je študentom Technickej univerzity v Košiciach, fakulty Elektrotechniky a informatiky,
  • žiadateľ úspešne ukončil bakalárske štúdium a pokračuje v 2. stupni (Ing.) štúdia na fakulte  Elektrotechniky a informatiky.

Dúfame, že vás náš program zaujal. Svoj životopis nám prosím pošlite cez stránku telecom alebo prostredníctvom stránky profesia a zároveň priložte print screen priemeru svojich známok. Potom už postačí ak pripojíte aj názov témy vašej Bc práce a jej stručný popis.

Pre viac informácií kontaktujte: martin.dzbor@t-systems.com