Na akých zadaniach pracujú dualisti?

<Zadajte anotáciu>

Zadania z praxe

Výhodou duálneho vzdelávania v IT firme je, že svojim študentom ponúka reálne zadania priamo z praxe – samozrejme, v simulovaných podmienkach. Pre lepšiu predstavu toho, ako vyzerá zadanie z praxe, sme oslovili 3 lektorov predmetov.

Základy počítačových sietí - Juraj Kováč, ICT Architect 

V rámci predmetu sa snažíme študentom vysvetliť, ako spolu komunikujú sieťové zariadenia, ako je možný prenos informácie z jedného zariadenia na druhé a čo je potrebné pre prenos tejto informácie..

Príkladom je aj bežná webová komunikácia, kedy do prehliadača zadáme názov domény, napríklad www.t-systems.com, a zisťujeme, čo sa deje na pozadí celého procesu zobrazenia stránky. Koncové zariadenia sú pripojené do siete, čiže musia byť pripojené na nejaké sieťové zariadenie, ako je napríklad prepínač (v angl. switch). Existuje teda medzi nimi fyzická cesta vytvorená káblami a zariadením switch a následne si môžu vymieňať informácie. V tomto kroku sa snažíme vysvetliť rozdiel medzi fyzickou a logickou topológiou siete, ktorá je zakreslená v dokumentáciách tak, aby ich študenti dokázali čítať.

Následne učíme študentov adresáciu siete, čiže prideľovanie adries jednotlivým koncovým zariadeniam. Študenti si počas praktického cvičenia vytvárajú vlastné siete a prideľujú potrebné IP adresy jednotlivým segmentom siete. Táto štruktúra tvorí základ, na ktorom sa dajú stavať zložitejšie koncepty a nastavenia - smerovač (v angl. Router) alebo Firewall.

Všetky úlohy študenti prakticky konfigurujú v simulátore alebo priamo na konkrétnych zariadeniach. Ako príklad môže poslúžiť zadanie na obrázku nižšie. Študent ho dostane spolu s nakonfigurovanými zariadeniami podľa obrázku, ale úmyselne je v konfigurácii chyba, ktorú musí študent odhaliť a upraviť, aby koncové zariadenia vedeli spolu komunikovať.

Programovanie a skriptovanie - Tomáš Vyrostko, Solution Designer  

Jednou z mojich obľúbených úloh je zadanie „Generátor platných rodných čísel”. Je to zadanie, pri ktorom študenti prichádzajú do styku s reálnym príkladom, ktorého súčasťou sú aj oni. Získajú vďaka nemu vedomosť o tom, ako sa generujú rodné čísla, prečo sú jedinečné pre každého a  uvedomia si, prečo sa v prípade rovnakého dňa narodenia spolužiaka a spolužiačky líšia, aj keď sú na prvý pohľad sčasti rovnaké. V tomto type úlohy sa zapája aj matematika s kombinatorikou so štipkou logických pravidiel.

V neposlednom rade prichádza samotné programovanie. Keďže po vysvetlení fungovania generovania identifikačných osobných údajov zisťujeme, že pre jedného jedinca sú možné platné rodné čísla v tisíckach, na overenie číselných kombinácií je najlepší počítačový program, ktorý dokáže vyhodnotiť rádovo v sekundách. Študenti zisťujú, že neexistuje jednoznačné riešenie – to je aj samotnou koncepciou programovania.

To najdôležitejšie, okrem vedomosti programovania, je, akým spôsobom uvažovať a tvoriť algoritmy a pretavovať ich do zdrojového kódu, aby fungoval optimálne a najrýchlejšie s dôrazom na najnižšie zaťaženie zdrojov samotného počítača, ktorý za nás danú úlohu vykonáva. To je grom a účelom výučby.

Základy procesného riadenia - Pavel Drotár, Quality Manager

Cieľom predmetu je naučiť študentov, ako sú IT služby riadené pomocou procesov podľa medzinárodne uznávaného štandardu ITIL.

Študenti sú rozdelení do 3- až 4-členných skupín, vyberú si fiktívnu službu a postupne do nej cvične implementujú preberané témy. Napríklad pri Stratégii služby musia zadefinovať užívateľské skupiny a predvídať, ako sa bude v čase vyvíjať dopyt po službe. Pri štúdiu Návrhu služby musia pripraviť plán pre zaistenie kontinuity poskytovanej služby v prípade napríklad katastrofy. Tieto cvičné implementácie vytvárajú študenti v prezentačnom softvéri a prezentujú ich pred spolužiakmi, ktorí im poskytujú spätnú väzbu aj kladú otázky. Utužuje sa tým kolektív, posilňuje sa úprimná spätná väzba a precvičujú sa prezentačné zručnosti.